Kategorije
Pravni kutak

Pravilnik o upisu djece rane i predškolske dobi u dječji vrtić Maslačak

Na temelju članka 35. stavka 1. točka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) te članka 18. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Garešnica, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, na svojoj 41. sjednici održanoj 19. travnja 2018. godine donosi

PRAVILNIK
O UPISU DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI
U DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, GAREŠNICA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom o upisu djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Maslačak, Garešnica (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju se pravila upisa, pohađanja i ispisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Maslačak, Garešnica (u daljnjem tekstu: Vrtić), način ostvarivanja prednosti pri upisu, način organiziranja i ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi te prava i obaveze korisnika usluge u Vrtiću.
(2) Korisnicima usluge u smislu ovog Pravilnika smatraju se zakonski zastupnici djece koja pohađaju odnosno za koje je podnijet zahtjev za smještajem djeteta u Vrtić.
(3) Pojedini izrazi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:
– Obitelj je uža obitelj koju čine roditelji/zakonski zastupnici i djeca koja žive u istom kućanstvu.
– Dijete je osoba do navršenih 18 godina života.
– Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga.
– Jednoroditeljska obitelj je obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj.
(4) U cijelom tekstu Pravilnika izrazi koji se koriste za fizičke osobe u muškom rodu su neutralne i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.

Članak 2.

Vrtić organizira programe u opsegu i na način određen Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državnim pedagoškim standardom, Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Statutom Dječjeg vrtića Maslačak, Garešnica te Godišnjim planom i programom rada Dječjeg vrtića Maslačak, Garešnica za tekuću godinu.

Članak 3.

(1) U Vrtić se mogu upisati djeca od navršenih 12 mjeseci života pa do polaska u osnovnu školu u redoviti program Vrtića.
(2) Dijete i roditelji moraju imati prebivalište na području Grada Garešnice, odnosno Općine Hercegovac.
(3) Upis djeteta u Vrtić provodi se u pravilu prema adresi stanovanja djeteta.
(4) Korisnik usluga odnosno roditelj/skrbnik djeteta (u daljnjem tekstu: roditelj) može podnijeti zahtjev za upis djeteta u Vrtić (područni odjel) po svom izboru ali bez prvenstva upisa.
(5) Ukoliko ne postoji mogućnost upisa djeteta u objekt koji je roditelj naznačio u zahtjevu za upis u Vrtić, Povjerenstvo za upis u Vrtić zadržava pravo upisa djeteta u raspoloživi objekt Vrtića, uz prethodnu suglasnost roditelja.

Članak 4.

(1) Pedagoška godina započinje 1. rujna tekuće godine, a završava 31. kolovoza sljedeće godine.
(2) Ako se tijekom pedagoške godine pojavi slobodno mjesto upis se obavlja temeljem liste reda prvenstva.
(3) Odluku o Upisu tijekom pedagoške godine donosi Ravnatelj vrtića sukladno utvrđenoj listi reda prvenstva za upis.

Članak 5.

(1) Jednom upisano dijete u jaslice, odnosno vrtić ima pravo na mjesto u Vrtiću do polaska u osnovnu školu, odnosno do ispisa.
(2) Polaznik Vrtića predškolske dobi kojemu je odgođen polazak u školu, ima pravo pohađati vrtić i narednu pedagošku godinu, ali samo na temelju Odluke Ureda državne uprave Bjelovarsko-bilogorske županije o odgodi upisa u prvi razred osnovne škole, te je dužan donijeti preslike te Odluke u Vrtić.

II. POSTUPAK UPISA U VRTIĆ

Članak 6.

(1) Upis djece u program Dječjeg vrtića provodi se prema Planu upisa koji, za svaku pedagošku godinu, donosi Upravno vijeće Vrtića uz suglasnost osnivača.
(2) Postupak upisa pokreće se temeljem odluke o upisu (u daljem tekstu: Natječaj) koju donosi Upravno vijeće Vrtića.
(3) Natječaj se objavljuje javnom objavom na mrežnim stranicama Vrtića, oglasnoj ploči u svim objektima Vrtića, najkasnije do 01. svibnja za sljedeću pedagošku godinu.
(4) Zahtjev za upis djeteta u Vrtić može se predati tijekom cijele pedagoške godine, za upis djeteta u narednu pedagošku godinu.
(5) Nakon objave Natječaja roditelji su dužni dostaviti potrebnu dokumentaciju u Vrtić u roku naznačenom u Natječaju.

Članak 7.

Svaki građanin, roditelj s područja Grada Garešnice i Općine Hercegovac ima pravo upisa svog djeteta u Vrtić.

Članak 8.

(1) Pravo iz prethodnog članka može se ograničiti samo u slučaju nepostojanja kapaciteta Vrtića za upisom djece glede ostvarenja programa predškolskog odgoja i obrazovanja kojeg provodi.
(2) Roditelj koji nema prebivalište na području Grada Garešnice, Općine Hercegovac, može upisati dijete u Vrtić ukoliko su zadovoljene sve potrebe djece s područja Grada i Općine te plaća punu, odnosno ekonomsku cijenu programa.
(3) Roditelji s prebivalištem u Općini Hercegovac mogu upisati dijete u objekte na području Grada Garešnice, ukoliko su zadovoljene sve potrebe djece s područja Grada, te plaća punu odnosno, ekonomsku cijenu programa.
(4) Roditelji s prebivalištem na području Grada Garešnice mogu upisati dijete u objekt na području Općine Hercegovac, ukoliko su zadovoljene sve potrebe djece s područja Općine, te plaća punu odnosno ekonomsku cijenu programa.
(5) Ekonomsku cijenu Vrtića za svaku godinu utvrđuje Upravno vijeće Vrtića svojom odlukom, uz prethodnu suglasnost osnivača.
(6) Vrtić je dužan sukladno svom kapacitetu organizirati prvenstveno redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s prebivalištem na području Grada Garešnice i Općine Hercegovac, te osigurati prednost pri upisu u redovite programe na način utvrđen Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, ovim Pravilnikom i odlukom osnivača.

Članak 9.

(1) Red prvenstva razrađuje se metodom bodovanja prema slijedećim kriterijima:
• Roditelji s prebivalištem na području Grada Garešnice/Općine Hercegovac 100 bodova
• Djeca invalida i djeca žrtava i invalida Domovinskog rata ………………………… 50 bodova
• Djeca oba zaposlena roditelja ………………………………………………………… 40 + 40 bodova
• Djeca samohranih roditelja …………………………………………………………………… 40 bodova
• Djeca u udomiteljskim obiteljima ………………………………………………………….. 40 bodova
• Djeca u obitelji s troje i više djece ………………………….. 1 bod za svako maloljetno dijete
• Djeca s teškoćama u razvoju …………………………………………………………………. 40 bodova
• Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu …………………………………………. 10 bodova
• Djeca roditelja koji primaju dječji doplatak …………………………………………….. 10 bodova
• Dijete, za koje se podnosi zahtjev, u prethodnoj pedagoškoj godini nije bilo upisano, a podnijelo je zahtjev na redoviti Natječaj …………………………………………………… 5 bodova
• Dijete čiji brat/sestra pohađa Dječji vrtić Maslačak ………………………….. 5 bodova
(2) Roditelji koji imaju status redovitog studenta, a što dokazuju potvrdom visokoškolske ustanove o redovnom studiranju, izjednačeni su u ostvarivanju prednosti za upis sa zaposlenim roditeljima.
(3) Za dijete sa specifičnim i/ili zdravstvenim posebnim potrebama (djeca s teškoćama u razvoju), bez obzira na ostvareni broj upisanih bodova, upis će se vršiti prema procjeni Povjerenstva Vrtića sukladno posebnoj potrebi djeteta, mogućnosti uvjeta za prihvat i kapacitetima Vrtića.

Članak 10.

(1) Zahtjevi roditelja boduju se i svrstavaju na listu prvenstva na temelju priložene dokumentacije prema ukupno ostvarenom broju bodova od većeg broja bodova prema manjem.
(2) Roditelj može ostvariti bodove po više temelja iz članka 9. ovog Pravilnika u kojem slučaju se bodovi zbrajaju.
(3) Rang lista se utvrđuje posebno za svaki područni odjel i odgojnu skupinu za koju se vrši upis.

Članak 11.

Ako više roditelja temeljem zahtjeva i priložene dokumentacije imaju isti broj bodova djeca se svrstavaju na listu prvenstva temeljem datuma podnošenja Zahtjeva.

članak 12.

(1) Za upis djeteta u vrtić potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

OSNOVNI DOKUMENTI:
• zahtjev za upis
• rodni list djeteta (preslika)
• potvrda nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i kopija knjižice procijepljenosti
• potvrda o prebivalištu za dijete
• dokaz o prebivalištu za oba roditelja – preslika važećih osobnih iskaznica oba roditelja

DOKUMENTI KOJIMA RODITELJ ILI SKRBNIK DOKAZUJE PRAVO NA PREDNOST PRI UPISU:
• potvrda o radnom statusu roditelja – elektronički zapis o radno pravnom statusu sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
• potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja
• potvrda visokoškolske ustanove o statusu redovnog studenta
• dokaz o samohranosti (smrtni list za preminulog roditelja, rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta – kada je drugi roditelj lišen poslovne sposobnosti, kada mu je oduzeto pravo na roditeljsku skrb i kada je na dugotrajnom izdržavanju kazne zatvora)
• nalaz i mišljenje liječničkog povjerenstva Centra za socijalnu skrb ili Odluka drugog nadležnog tijela – za djecu s teškoćama u razvoju
• za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih
• rješenje mjerodavne službe o priznatom statusu invalida Domovinskog rata, statusu invalida
• preslika rješenja o priznavanju prava na dječji doplatak
• sudsku odluku i rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj

(2) Za točnost podataka iz prethodnog stavka odgovorne su osobe koje su izdale dokumente, odnosno podnositelj zahtjeva. U slučaju osnovane sumnje u točnost podataka iz priloženih dokumenta Povjerenstvo može obaviti provjeru.
(4) Naknadno dostavljene, nakon proteka upisnog roka i nepotpune isprave neće se uvažiti.

Članak 13.

(1) Postupak upisa djece u Vrtić provodi Povjerenstvo za provedbu upisa djece (u nastavku teksta: Povjerenstvo) kojeg imenuje ravnatelj.
(2) Povjerenstvo ima pet članova i to dva odgojitelja, medicinska sestra, stručni suradnik i tajnik.
(3) Na prvoj, konstituirajućoj sjednici, Povjerenstvo bira predsjednika Povjerenstva.
(4) Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva predsjednik.
(5) Povjerenstvo donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova Povjerenstva.
(6) Povjerenstvo odlučuje o zahtjevima za upis djece u odgojno-obrazovni program na temelju rezultata cjelovitog uvida o razvoju i potrebama svakog djeteta, analize dostavljene dokumentacije.
(7) O radu Povjerenstva vodi se zapisnik.
(8) Rad Povjerenstva nadzire ravnatelj.

Članak 14.

(1) Povjerenstvo je dužno u roku od 30 dana po isteku roka za podnošenje zahtjeva za upis djece objaviti rezultate upisa na oglasnim pločama u svim objektima Vrtića i na web stranici Vrtića www.maslacak.com.hr.
(2) Dan objave na oglasnim pločama i web stranici www.maslacak.com.hr smatra se danom dostave podnositeljima zahtjeva kako je to propisano Zakonom o općem upravnom postupku (NN 47/09).

Članak 15.

U roku iz prethodnog članka ravnatelj Dječjeg vrtića dužan je dostaviti osnivaču podatke:
– o broju zaprimljenih zahtjeva,
– o prihvaćenim zahtjevima za upis djece,
– o odbijenim zahtjevima za upis djece – s obrazloženjem,
– o raspoloživim kapacitetima Dječjeg vrtića nakon utvrđenih rezultata upisa.

Članak 16.

Roditelj nezadovoljan rješenjem glede upisa ili rasporeda svojeg djeteta može izjaviti pisanu žalbu Upravnom vijeću u roku od 8 dana od dana oglašavanja rezultata upisa.

Članak 17.

(1) O žalbama rješava Upravno vijeće u roku od 8 dana od dana isteka roka za žalbu.
(2) U radu Upravnog vijeća sudjeluje i predstavnik Povjerenstva radi obrazloženja odluke Povjerenstva Upravnom vijeću, ali bez prava odlučivanja.
(3) Upravno vijeće po žalbi može:
– odbaciti žalbu kao nepravodobnu,
– odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi odluku Povjerenstva,
– usvojiti žalbu i ukinuti odluku Povjerenstva te samo donijeti odluku o upisu odnosno rasporedu djeteta ili pak vratiti Komisiji na ponovno odlučivanje.
(4) Odluka Upravnog vijeća je konačna.
(5) O svojoj odluci Upravno vijeće izvještava roditelja.

Članak 18.

(1) Tijekom postupka upisa roditelj može odustati od prijave za upis djeteta u Vrtić u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili elektronskim putem.
(2) Službena osoba Vrtića donijet će rješenje o obustavi postupka.

Članak 19.

O provedenom postupku upisa Dječji vrtić podnosi izvješće osnivaču.

Članak 20.

(1) Lista čekanja formirat će se u slučaju kada je veći broj prijava nego što su kapaciteti Vrtića, sukladno kriterijima navedenim u članku 9. ovog Pravilnika.
(2) Lista čekanja sadrži:
• dobnu skupinu
• redni broj
• ime i prezime djeteta
• datum rođenja
• ukupan broj bodova

Članak 21.

(1) Na temelju odluke o upisu djece u Vrtić i utvrđene liste prvenstva djeca se upisuju i uključuju u jaslice i vrtić od 1. rujna tekuće godine.
(2) U toku pedagoške godine dijete može biti najkasnije upisano i krenuti u Vrtić do 31.3. tekuće pedagoške godine, ukoliko su ispunjeni svi uvjeti propisani ovim Pravilnikom.

Članak 22.

(1) Za djecu koja ne mogu biti primljena u Vrtić utvrđuje se lista čekanja.
(2) Tijekom pedagoške godine najkasnije do 31.03. Vrtić upisuje djecu s liste čekanja ukoliko se zbog odustajanja primljene djece, povećanja kapaciteta, ukažu slobodna mjesta i to prema redoslijedu utvrđenom na listi.

Članak 23.

(1) Vrtić s roditeljima djeteta koje je primljeno u Vrtić sklapa Ugovor o korištenju usluga u dječjem vrtiću (u daljnjem tekstu: Ugovor). Ugovor vlastoručno potpisuju roditelji djeteta koje je upisano u Vrtić i ravnatelj Vrtića.
(2) Ugovorom roditelji i Vrtić utvrđuju međusobna prava i obaveze
(3) Ugovor mora biti zaključen najkasnije do 30. rujna za narednu pedagošku godinu, iznimku predstavljaju djeca koja se upisuju tijekom pedagoške godine a čiji roditelji Ugovor moraju sklopiti u roku od 15 dana od dana polaska djeteta u Vrtić.
(4) U slučaju nepotpisivanja Ugovora u roku navedenom u stavku 3. ovoga članka, smatra se da je korisnik usluga odustao od svog zahtjeva za upisom djeteta u Vrtić. Na slobodno mjesto se upisuje, odnosno sklapa se Ugovor s roditeljem djeteta koje je prvo na listi čekanja.
(5) Ukoliko nema djece na listi čekanja ili se roditelj djeteta ne odazove na obavijest Vrtića o slobodnom mjestu za upis ili odbije mogućnost upisa djeteta u Vrtić, u Vrtić se mogu upisati djeca koja se sljedeća po redu nalaze na listi čekanja, odnosno djeca koja nisu sudjelovala u Natječaju (nepravovremeno dostavljena dokumentacija, nepotpuna dokumentacija i sl.).

Članak 24.

(1) U tijeku upisnog postupka, a prije uključivanja djeteta u odgojno – obrazovni program roditelj je obavezan obaviti inicijalni razgovor sa stručnim suradnikom Vrtića
(2) Termin za inicijalni razgovor odredit će stručni suradnik u dogovoru s roditeljem. O obavljenom razgovoru vodit će se službena zabilješka.
(3) Na inicijalnom razgovoru prikupljaju se podaci o razvoju djeteta, njegovim navikama, potrebama, obitelji i drugim specifičnostima.

Članak 25.

Dijete se može upisati u Vrtić jednom tijekom pedagoške godine.

Članak 26.

(1) Roditelj koji u trenutku upisa djeteta nije dobio mjesto u traženom odjelu Vrtića zadržava pravo na premještaj tijekom godine ako bude slobodnih mjesta te nema kandidata na listi čekanja.
(2) Roditelj može podnijeti zahtjev za premještaj za narednu pedagošku godinu u vrijeme trajanja Natječaja za upis djece u Vrtić.
(3) Obrazac Zahtjeva dostupan je u Matičnom odjelu Vrtića.
(4) Roditelj uz Zahtjev može predati dopunu dokumentacije ukoliko mijenja bodovno stanje od prethodne godine.
(5) Odluku o premještaju donosi Povjerenstvo na temelju liste prvenstva.
(6) O odluci Povjerenstva roditelj će biti obaviješten nakon provedenog Upisnog postupka.

Članak 27.

(1) Pravo na upis u program predškole imaju sva djeca koja nisu uključena u Vrtić
(2) provođenje programa predškole počinje 1.10. te traje do 31.5. tekuće pedagoške godine.

III. ISPIS DJECE IZ VRTIĆA

Članak 28.

(1) Dijete može biti ispisano iz Vrtića na zahtjev roditelja.
(2) Roditelji su dužni obavijestiti Vrtić o namjerama prestanka korištenja usluga Vrtića, najmanje 15 dana prije namjere prekida korištenja usluga.
(3) Ispisnicu potpisuje roditelj djeteta, a ovjerava ovlašteni radnik računovodstva Vrtića, nakon što utvrdi da roditelj nema nepodmirenih obveza prema Vrtiću.

Članak 29.

Rješenje o ispisu donosi ravnatelj.

IV. PRAVA I OBAVEZE RODITELJA ILI SKRBNIKA I USTANOVE

Članak 30.

Roditelj odnosno skrbnik djeteta – korisnik usluga ima pravo:
• prije početka ostvarivanja programa biti upoznat s programom za dijete i uvjetima pod kojima se on ostvaruje te s tim u svezi pravima i obvezama korisnika usluga,
• putem individualnih razgovora i roditeljskih sastanaka biti redovito izvještavan o razvoju i napredovanju djeteta, te biti uključen u različite oblike suradnje roditelja i Vrtića,
• podnositi zahtjeve nadležnim tijelima Vrtića radi ostvarivanja i zaštite pojedinačnih prava i potreba djeteta,
• sudjelovati u planiranju, realizaciji i vrednovanju odgojno-obrazovnog programa za dijete.

Članak 31.

Roditelj je dužan:
• sudjelovati u cijeni usluga predškolskog i ranog odgoja i obrazovanja koje Vrtić pruža njegovom djetetu u skladu s Odlukom Osnivača o cijeni usluga Vrtića
• dostaviti pisanu obavijest o odgodi polaska djeteta za sljedeću pedagošku godinu, ako postoje objektivni razlozi
• predočiti potpunu dokumentaciju i informaciju o karakteristikama i potrebama djeteta koje su bitne za njegovu sigurnost i zdravlje tijekom ostvarivanja programa,
• pridržavati se Kućnog reda i odluka Vrtića
• pravovremeno izvješćivati Vrtić o promjenama razvojnog statusa
• osobno dovoditi i odvoditi dijete iz odgojno-obrazovne skupine i potpisati izjavu o ovlaštenim osobama (punoljetnim) koje mogu dovoditi i odvoditi dijete iz Vrtića
• dovoditi i odvoditi dijete iz Vrtića u vrijeme određeno prema Kućnom redu Vrtića
• izvijestiti odgojitelja odgojno-obrazovne skupine u roku od 24 sata o razlozima izostanka djeteta,
• ne dovoditi u Vrtić bolesno dijete, a nakon završenog liječenja dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom zdravstvenom pregledu iz koje je vidljivo da je dijete sposobno pohađati Vrtić,
• nakon izbivanja djeteta iz Vrtića zbog drugih razloga u trajanju duljem od 60 dana dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom zdravstvenom pregledu iz koje je vidljivo da je dijete sposobno pohađati Vrtić,
• odazvati se pozivima na roditeljske sastanke, odazvati se na poziv stručne službe Vrtića i druge oblike suradnje roditelja s Vrtićom u cilju praćenja razvoja i napredovanja djeteta,
• dostaviti Vrtiću pisanu obavijest o ispisu djeteta iz Vrtića najkasnije 15 dana prije ispisa, te dokazati podmirenje svih nastalih troškova programa do dana ispisa,
• izvršavati druge obveze korisnika usluga utvrđene općim aktima Vrtića.

Članak 32.

Dječji vrtić je dužan:
• ustrojiti rad s djecom u jasličkim i vrtićkim odgojnim skupinama sukladno propisanom programu i standardu predškolskog odgoja,
• surađivati s obitelji djeteta u cilju praćenja razvoja i napredovanja djeteta,
• osigurati redovito izvještavanje korisnika usluga i njihovo sudjelovanje u radu i aktivnostima upravljanju Vrtićom (putem predstavnika roditelja u Upravnom vijeću) sukladno zakonu i Statutu Vrtića,
• omogućiti zaštitu pojedinačnih prava korisnika usluga podnošenjem žalbe odnosno zahtjeva Upravnom vijeću,
• upozoriti korisnika usluga da Vrtić pridržava pravo preraspoređivanja djeteta iz jedne u drugu odgojno-obrazovnu skupinu, iz jednoga u drugi objekt, posebnog organiziranja programa za vrijeme lipnja, srpnja i kolovoza te u drugim posebnim okolnostima, u skladu s pedagoškim načelima i interesima organizacije rada u zadovoljavanju utvrđenih potreba za programima predškolskog odgoja,
• upozoriti korisnika usluga da Vrtić može otkazati ostvarivanje programa djetetu ako korisnik ne plati dospjele obveze u roku od 60 dana od dana dospijeća obveze ili ako korisnik na drugi način prekrši obveze utvrđene ugovorom ili općim aktom Vrtića,
• upozoriti korisnika usluga da Vrtić može ispisati dijete ukoliko korisnici usluga neopravdano ne koriste usluge Vrtića više od dva mjeseca
• prilikom prelaska djeteta u drugi dječji vrtić predati korisniku usluga propisanu dokumentaciju koju treba dostaviti drugom dječjem vrtiću,
• primiti prema odluci stručnog tima dijete koje prelazi iz drugog dječjeg vrtića radi preseljenja ili drugih opravdanih razloga, ukoliko ima slobodnih kapaciteta, a prethodno su podmirena sva dugovanja.

Članak 33.

Roditelji djeteta korisnika usluga Vrtića s prebivalištem na području grada Garešnice, odnosno Općine Hercegovac za područni objekt Hercegovac, dužan je sudjelovati u cijeni programa koji dijete pohađa uplatom mjesečnog iznosa od:
– 550,00 kuna za jaslice
– 500,00 kuna za vrtićku skupinu

Članak 34.

(1) Za vrijeme ne korištenje usluga neposrednog korisnika usluge – djeteta, tj. za vrijeme godišnjih odmora, u mjesecu srpnju i kolovozu, neposrednom korisniku – djetetu koje ne koristi usluge davatelja usluga cijelog mjeseca, visina cijene usluge utvrđena Ugovorom (čl.5. stavak 1) umanjuje se za 50%, a ako koristio usluge više od 5 dana ali manje od mjesec dana, visina cijene usluge će se umanjiti ovisno o broju dana nekorištenja usluge i to:
– od 5 do 10 dana, visina cijene usluge se umanjuje za 10% od ukupne visine usluge
– od 10 do 20 dana, visina cijene usluge se umanjuje za 20% od ukupne visine usluge.
(2) U slučaju da neposredni korisnik usluge – dijete ne koristi usluge zbog bolesti u vremenskom periodu dužem od pet (5) dana, korisnik usluge se oslobađa učešća u visini cijene usluga ovisno o broju dana nekorištenja usluga i to:
– od 5 do 10 dana, visina cijene usluge se umanjuje za 10% od ukupne visine usluge
– od 10 do 20 dana, visina cijene usluge se umanjuje za 20% od ukupne visine usluge.
(3) U slučaju da neposredni korisnik usluge-dijete usluge davatelja usluge ne koristi zbog smještaja u bolnicu, korisnik usluge se oslobađa plaćanja troškova naknade u cijelosti, uz pravovremenu obavijest i predočenje liječničke dokumentacije.
(4) Za sve druge izostanke neposrednog korisnika usluge-dijeteta, izuzev onih iz stavka 3. ovog članka (bolest, smještaj u bolnicu), korisnik usluge dužan je platiti naknadu utvrđenu člankom 5. stavkom 1. Ugovora u punom iznosu.
(5) Korisnik usluge je izostanak djeteta dužan opravdati u rokovima i na način koji utvrdi davatelj usluge.

Članak 35.

(1) Korisnik usluge može u korištenju primarnog programa, a temeljem vjerodostojne dokumentacije. ostvariti sljedeće olakšice – pogodnosti tako da se iznos naknade iz članka 5. stavka 1. Ugovora umanjuje:
– za drugo dijete u Vrtiću – za 10% od naknade, a za treće i svako sljedeće dijete u Vrtiću – za 100% od naknade,
– za dijete samohranog roditelja za iznos od 10% naknade,
– za dijete sa smetnjama u razvoju za iznos od 20% naknade,
– za dijete roditelja invalida i invalida Domovinskog rata prema postotku utvrđene invalidnosti,
– u drugim opravdanim slučajevima prema odluci ravnatelja davatelja usluge, uz suglasnost Upravnog vijeća.
(2) Ukoliko korisnik usluge ostvaruje pravo na olakšice po više osnova, iste se zbrajaju.

V. PRJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o upisu djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić „Maslačak“ Garešnica (KLASA: 601-02/16-01/3, URBROJ: 2123/10-05-16-1 ) od 3. studenog 2016. godine.

Članak 37.

Ovaj pravilnik može se mijenjati i dopunjavati samo na način i u postupku po kojem je donesen.

Članak 38.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave na oglasnim pločama Vrtića.

KLASA: 601-02/18-16/1
URBROJ: 2123/01-05-02-18-1
Garešnica, 19. travnja 2018. godine
PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Goran Grgić, v.r.

Potvrđuje se da je ovaj Pravilnik objavljen na oglasnim pločama Dječjeg vrtića dana 20. travnja 2018., a stupio je na snagu dana 28. travnja 2018. godine.

RAVNATELJICA
Maja Jurković, v.r.

Icon
Aktualno
Zatvori