Kategorije
Pravni kutak

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka u Dječjem vrtiću Maslačak

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK
PETRA SVAČIĆA 11D
43280 GAREŠNICA

KLASA: 008-01/18-01/1
URBROJ:2123/01-05-01-18-1
Garešnica, 25. svibnja 2018. godine

Temeljem članka 37. stavka 1. a) Opće uredbe za zaštitu osobnih podataka, ravnateljica Dječjeg vrtića Maslačak, donosi

O D L U K U
O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Članak 1.

TOMISLAV SEVEROVIĆ, mag.iur., OIB:91232071533, zaposlen na radnom mjestu tajnika u Dječjem vrtiću Maslačak (dalje u tekstu: Službenik za zaštitu osobnih podataka), imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka u Dječjem vrtiću Maslačak.

Članak 2.

(1) Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja najmanje sljedeće zadaće:
(a) informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz ove Uredbe te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka;
(b) praćenje poštovanja ove Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije;
(c) pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Uredbe;
(d) suradnja s nadzornim tijelom;
(e) djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.
(2) Službenik za zaštitu podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade.

Članak 3.

(1) Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti.
(2) Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Članak 4.

Voditelj obrade obvezuje se objaviti kontaktne podatke službenika za zaštitu podatka te ih priopćiti Agenciji za zaštitu podataka.

Članak 5.

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:
-email: info@maslacak.com.hr:
– tel: 043/531-479
– fax: 043/532-668

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak.

RAVNATELJICA
Maja Jurković, v.r.

Dostaviti:
1. Tomislav Severović
2. Osobni očevidnik
3. Agencija za zaštitu osobnih podataka (nadzorno tijelo)
4. Oglasna ploča
5. Pismohrana

Odluka
Icon
Aktualno
Zatvori