Kategorije
Pravni kutak

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o upisu djece rane i predškolske dobi u DV Maslačak

Kategorije
Pravni kutak

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak

Kategorije
Pravni kutak

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Kategorije
Pravni kutak

Financijski plan DV Maslačak za 2021. godinu

Kategorije
Pravni kutak

Plan nabave Dječjeg vrtića Maslačak za 2021. godinu

Kategorije
Pravni kutak

Završni račun Dječjeg vrtića Maslačak za 2020. godinu

Kategorije
Pravni kutak

Odluka o oslobađanju plaćanja vrtića za djecu kojoj je propisana samoizolacija

Kategorije
Pravni kutak

Statut Dječjeg vrtića Maslačak

Kategorije
Pravni kutak

Pravilnik o upisu djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Maslačak

Kategorije
Pravni kutak

Završni račun Dječjeg vrtića Maslačak za 2019. godinu